Brian Tracy Contact Polityka Prywatności
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI BRIAN TRACY INTERNATIONAL sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Usługobiorców korzystających z serwisu internetowego (dalej „Serwis”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.briantracy.pl oraz Zamawiających korzystających ze sklepu internetowego (dalej „Sklep”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.sklep.briantracy.pl. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu/Sklepu, w tym składania Zamówień.

Administratorem danych osobowych Zamawiających/Usługobiorców jest Brian Tracy International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 - 672) przy ul. Domaniewskaj 39, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000272176, posiadająca nr identyfikacji podatkowej NIP: 701-009-23-90, REGON: 140876181, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, właściciel Serwisu oraz Sklepu, dokonujący pośrednictwem Sklepu sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „BTI”.

Zakres zbierania danych

BTI zbiera dane Usługobiorców korzystających z Serwisu w sposób określony w Regulaminach poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. BTI zbiera dane Zamawiających składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie Sklepu. W celu założenia Konta w Serwisie Usługobiorca powinien podać dane umożliwiające kontakt z Usługobiorcą, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail. W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail, adres dostawy.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez BTI w celu korzystania z Serwisu, realizacji Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Usługobiorcą a BTI. Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez BTI w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z treścią Regulaminu Sklepu, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a BTI. W zależności od udzielenia przez Usługobiorcę/Zamawiającego zgody, podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez BTI bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104). BTI, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców/Zamawiających w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawo dostępu

Usługobiorca/Zamawiający posiada możliwość decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Usługobiorca/Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub newslettera. Usługobiorcy/Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy BTI zamierza przetwarzać dane Usługobiorcy/Zamawiającego w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Usługobiorca/Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres BTI. BTI zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Usługobiorcy/Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z niektórych usług dostępnych w Serwisie przez Usługobiorcę. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a BTI za pośrednictwem Sklepu.

Mechanizm cookies

Serwis/Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu/Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu/Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Usługobiorców/Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu/Sklepu. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Usługobiorców/Zamawiających wirusy. Niemniej jednak, Usługobiorca/Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu/Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Adres IP

BTI zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu/Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu/Sklepu.

Cookies innych podmiotów

BTI zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu/Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Usługobiorców/Zamawiających. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu/Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez BTI mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy BTI oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu/Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

BTI oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców/Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż BTI, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu/Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. BTI nie odpowiada za działania lub zaniechania Usługobiorców/Zamawiających, skutkiem których BTI przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. BTI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu/Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu/Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy/Zamawiającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem BTI.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres BTI podany w dziale Kontakt >>.

Zmiany Polityki Prywatności

BTI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 01.10.2012 r.

 


Why us

Our training programs combine the practical experience of business people with the expertise of the best scientific experts in psychology, social science, marketing and communication.

Why usOur clientsBusiness sectorsReferencesOur experts
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych
oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.